TabNabber Tablature   Musician Supported
  Tablature de Piano
Espa˝ol English
Franšais Русский
Artiste:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Piano

Piano Tab, Accords(4.7 from 7 votes)
27,519 Views, Last Update 10 years ago
by: erwin
guest
[Guest]
Print
F>  intro: 
R>  
.>       D       G/B                      G6                     
T>  4|--e-F---d-g-----d-g---d-d-d-|-------d-----d-------d-------d-e-----d--|-
A>  4|--d-------------------------|-------------------------------d--------|-
B>  3|--d---a-------g-------g-----|---d-g-----d---g---d---a---e-----e-a----|-
N>  2|------------b-------b-------|-b-------g-------F-------e-----a--------|-
A>  
B>  
B>  (*)
E>  
R>     Dsus4            Gsus2   Esus4/A
.>  pana-panahon ang pagkakata- on     
C>  4|------d-g-d---d--------d---------e--|-
O>  3|--d-a-------d---a----d---g---e-b----|-
M>  3|-------------------------------a----|-
->  2|----------b--------g-------a--------|-
F>  
R>      Dsus4   Gsus2    Esus4/A Bm
.>   maibabalik ba ang kahaa-    pon
T>  4|-------d-g-----d----------------F-d-------C---F-|-
A>  3|---d-a-------d---g----e-b-a---F---b-----F-b-----|-
B>  2|-----------g--------a-------b---------b---------|-
N>  
A>     G6     
B>  4|------d-------d-------d-e-----d-e-|-
B>  4|------------------------d---------|-
E>  3|----d---g---d---a---e-----e-a-----|-
R>  2|--g-------F-------e-----a---------|-
.>  
C>  verses
O>  
M>  
->  verse 1:
F>  
R>  
.>     G       Esus4/A Bm
T>   Natatanda-an mo pa ba                 
A>  4|-----------------------F-d-------C---F--|-
B>  3|----d-b-g---e-b-a----F---b-----F-b------|-
N>  2|--g-------a--------b---------b----------|-
A>  
B>         G        Esus4/A Dsus4      Bm
B>  nu'ng tayong dal'way   unang magki-ta
E>  4|---------------------------d-g--------d--|-
R>  3|--------d-b-g----e-b-a-d-a----------F-b--|-
.>  2|------g--------a------------------b------|-
C>  
O>      G        Esus4/A Bm                   G        Esus4/A Bm          
M>  panahon ng kamusmu- san           sa piling ng mga bulaklak at hala-man
->  4|------------------------F-d-------F-C--|-----------------------d-------d---|-
F>  3|-----d-b-g----e-b-a---F---b-----F---b--|---d-b-g----e-b-a----F---b-----b---|-
R>  2|---g--------a-------b---------b--------|-g--------a--------b--------b--F---|-
.>  
T>     G       Esus4/A Bm                    G       Esus4/A Bm 
A>   doon tayo nagsimu-la               mangarap   at tumula
B>  4|----------------------F-d-------C---F-|---------------------d---C-----C-F-|-
N>  3|----d-b-g---e-b-a---F---b-----F-b-----|---d-b-g---e-b-a---F-b-------F-b---|-
A>  2|--g-------a-------b---------b---------|-g-------a-------b---------b-------|-
B>  
B>     G6     
E>  4|------d-------d-------d-e-------d-e-|-
R>  4|------------------------d-----------|-
.>  3|----d---g---d---a---e-------e-------|-
C>  2|--g-------F-------e-----a-----------|-
O>  
M>  
->  verse 2
F>  
R>  
.>               G       Esus4/A D
T>   ...ang gunita ng ating kahapon      (chorus 1)
A>  4|--------------------------e------F---F-----d--|-
B>  4|---------------------------------d---d--------|-
N>  3|--------------d-b-g---e-b----d-a---d---d-a----|-
A>  2|------------g-------a-------------------------|-
B>  
B>  
E>  chorus 1:
R>   
.>      G       Esus4/A Bm                  G       Esus4/A Bm 
C>  ang mga puno't halaman       ay kabiyak ng ating gunita 
O>  4|-----------------------F-d-------C-F-|---------------------F-d-------F-C-|-
M>  3|-----d-b-g---e-b-a---F---b-----F-b---|---d-b-g---e-b-a---F---b-----F---b-|-
->  2|---g-------a-------b---------b-------|-g-------a-------b---------b-------|-
F>  
R>         G       Esus4/A Bm                        G6      A
.>  sa paglipas   ng pana-hon     bakit   kailangan d'ing lumisan?..
T>  4|---------------------------d-F-------d-F-----d-------d----------C---e----|-
A>  3|--------d-b-g---e-b-a----F-b-------F-------d---b---d---g---e----a-g---b--|-
B>  3|----------------------------------------------------------------------e--|-
N>  2|------g-------a--------b---------b-------G-------g-------a---------------|-
A>  
B>  
B>  repeat (*)
E>  
R>         Esus4/A Bm
.>  .....kahaa-     pon
C>  4|------------e------F-d-------C---F--|-
O>  3|--------e-b------F---b-----F-b------|-
M>  2|------a--------b---------b----------|-
->  
F>  
R>  Interlude part:
.>  (ito 'yung mahirap na part, kailangan medyo mabilis yung pag-slide
T>  saka pag-hammer) 
A>  
B>     D       G                      G6        
N>  4|----e-F-g-----g-a-g---e-d-d---d-e-----d-------d-------d-e-----d-e--|-
A>  4|----d---------------------------------------------------d----------|-
B>  3|--d---------g-----------------------d---g---d---a---e-------e------|-
B>  2|----------g---------b-------a-----g-------F-------e-----a----------|-
E>  
R>  
.>  verse 3
C>  
O>  
M>       G       Esus4/A D      
->  ...saan hahanapin pa..            (chorus 2)
F>  4|------------------e------F---e---F----|-
R>  4|-------------------------d---d---d----|-
.>  3|------d-b-g---e-b----d-a---d---d---a--|-
T>  2|----g-------a-------------------------|-
A>  
B>  
N>  chorus 2:
A>  
B>      G       Esus4/A Bm                    G       Esus4/A Bm 
B>  lumilipas   ang panahon              kabiyak ng ating gunita 
E>  4|-----------------------F-d-------C---F-|---------------------F-d-------F-C-|-
R>  3|-----d-b-g---e-b-a---F---b-----F-b-----|---d-b-g---e-b-a---F---b-----F---b-|-
.>  2|---g-------a-------b---------b---------|-g-------a-------b---------b-------|-
C>  
O>       G       Esus4/A Bm                      G6        A     
M>   ang mga puno't   halaman          bakit kailangang lumisan?..
->  4|------------------------d-F-----d-F-----d-------d------------C---e---|-
F>  3|------d-b-g---e-b-a---F-b-----F-------d---b---d---g-----e----a-g---b-|-
R>  3|-------------------------------------------------------------------e-|-
.>  2|----g-------a-------b-------b-------G-------g---------a--------------|-
T>  
A>  
B>  repeat (*)           
N>  
A>             (strumming part)
B>  .....kahapon..     Bm                  Gm/maj7    Esus4/A Bm 
B>  4|-------------e----F---F----F-----F----e-F---F----e---e----F--------|-
E>  4|------------------d---d----d-----d----d-----d-------------d--------|-
R>  3|---------e-b------b---b----b-----b----A-----A----b---b----b--------|-
.>  3|------------------F---F----F-----F----d-----d----a---a----F--------|-
C>  3|-------------------------------------------------e---e-------------|-
O>  2|-------a----------b---b----b-----b----a-----a----a---a----b--------|-
M>  2|--------------------------------------g-----g----------------------|-
->  
F>  
R>                        (mabilis ang pagpalit dito ng chords; D-Bm)           
.>                 Gm/maj7    Esus4/A D     D    Bm   
T>  4|---F-----F----e-F---F----e---e----e-F---F----F----F----|-
A>  4|---d-----d----d-----d-------------d-----d----d----d----|-
B>  3|---b-----b----A-----A----b---b----a-----a----b----b----|-
N>  3|---F-----F----d-----d----a---a----d-----d----F----F----|-
A>  3|-------------------------e---e-------------------------|-
B>  2|---b-----b----a-----a----a---a---------------b----b----|-
B>  2|--------------g-----g----------------------------------|-
E>  
R>  
.>     Gm/maj7    Esus4/A Bm       
C>  4|--e-F---F----e---e----F-----------F-----F----|-
O>  4|--d-----d-------------d-----------d-----d----|-
M>  3|--A-----A----b---b----b-----------b-----b----|-
->  3|--d-----d----a---a----F-----------F-----F----|-
F>  3|-------------e---e---------------------------|-
R>  2|--a-----a----a---a----b-----------b-----b----|-
.>  2|--g-----g------------------------------------|-
T>  
A>  
B>      Gm/maj7    Esus4/A D     D 
N>  4|---e-F---F----e---e----e-F---F---F---|-
A>  4|---d-----d-------------d-----d---d---|-
B>  3|---A-----A----b---b----a-----a---a---|-
B>  3|---d-----d----a---a----d-----d---d---|-
E>  3|--------------e---e------------------|-
R>  2|---a-----a----a---a------------------|-
.>  2|---g-----g---------------------------|-
C>  
O>  
M>  chorus 2:
->  
F>       Gm/maj7    Esus4/A Bm     
R>  lumilipas       ang panaaa- hon             
.>  4|----e-F---F----e---e----F---------------F-----F---|-
T>  4|----d-----d-------------d---------------d-----d---|-
A>  3|----A-----b----b---b----b---------------b-----b---|-
B>  3|----d-----d----a---a----F---------------F-----F---|-
N>  3|---------------e---e------------------------------|-
A>  2|----a-----a----a---a----b---------------b-----b---|-
B>  2|----g-----g---------------------------------------|-
B>  
E>  
R>         Gm/maj7     Esus4/A Bm
.>   kabiyak ng   a-ting   gunita
C>  4|------e-F---F-----e---e--------g-d-------F-C--|-
O>  4|------d-----d---------------------------------|-
M>  3|------A-----A-----b---b------F---b-----F---b--|-
->  3|------d-----d-----a---a-----------------------|-
F>  3|------------------e---e-----------------------|-
R>  2|------a-----a-----a---a----b---------b--------|-
.>  2|------g-----g---------------------------------|-
T>  
A>      G       Esus4/A Bm                        G6        A 
B>  ang mga puno't   halaman            bakit kailangang lumisan?..
N>  4|-----------------------d-F-------d-F-----d-------d-------------C---e---|-
A>  3|-----d-b-g---e-b-a---F-b-------F-------d---b---d---g------e----a-g---b-|-
B>  3|---------------------------------------------------------------------e-|-
B>  2|---g-------a-------b---------b-------G-------g----------a--------------|-
E>  
R>  
.>  repeat (*)
C>  
O>  
M>              Esus4/A Bm
->  .....ang kahapon..                     
F>  4|-----------------e-----F-d-------C---F----|-
R>  3|-------------e-b-----F---b-----F-b--------|-
.>  2|-----------a-------b---------b------------|-
T>  
A>  
B>  (ito na 'yung last part)
N>  
A>     G6                             G6      
B>  4|------d-------d-------d-e---e-f-e-----d-------d---------d--e--e-f-f-e-e--|-
B>  4|----------------------------d---------------------------------d---d------|-
E>  3|----d---g---d---a---e-----e-----e---d---g---d---a----e----------e--------|-
R>  2|--g-------F-------e-----a---------g-------F-------e-----------a----------|-
.>  
C>     D              Dsus4
O>  4|-------d-F-d---d-g--|-
M>  4|-----------------d--|-
->  3|--d--a-------a---a--|-
F>  3|-----------------d--|-
R>  
.>  

7 Votes
5 star: 71%  (5)
4 star: 29%  (2)
3 star:  (0)
2 star:  (0)
1 star:  (0)
0 star:  (0)
 Rate:
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Login to Edit
Edit
Tab

View Sheet Music
Sheet
Music

Speed:
Play Intro (login for the full song)
Play
Intro
Sustain:
Download midi (intro) ...

 

Comments / Corrections (3):
 

unknown
[Guest]

(4 years ago)
:D

Reply

Anonymous
[Guest]

(7 years ago)
wew ... matgal ko n yang hinahanap ... sa wakas nand2 lng pla .. bwahahahha ...
takes tabnabber ..!!!!
magupload din cguro ako d2 ...
pra nman matulungan ko ung iba ^^
wahahahahha!!!!

Reply

Anonymous
[Guest]

(10 years ago)
galing galing mo naman jejejejej..........

Reply

Comment on this tab   -   Unhelpful comments are exterminated.
  Your Guest Name:
      [Member Login]
  Comments:
 

Don't understand the tab?
See "How to Read Piano Tabs".
Supported tags:
<i>italics</i>
<b>bold</b>
<u>underline</u>
<tab>tab lines</tab>
  Are you a spam robot?

If not, solve the equation:
[23689 TabNabbers online]
©2018 TabNabber.com - Musician SupportedContact usAdvertisingPrivacy PolicyTerms of Usefacebook facebookGoogle +